این سامانه توسط  مرکز آمار و فناوری اطلاعات طراحی و تولید شده است